bg1

Dalton in de midden- en bovenbouw

Weektaakformulier
Vanaf de tweede helft van groep 3 werken de leerlingen met een weektaakformulier. Per dag wordt aangegeven welke instructies er zijn. Een taak bevat lesstof die elk kind moet kunnen maken (de basistaak). Bij grote achterstand kan een kind ook een individuele taak krijgen (eigen leerlijn). Daarnaast zijn er verschillende keuzetaken voor de leerlingen. Het werken met taken geeft de leerkracht de mogelijkheid om opdrachten aan het niveau van de kinderen aan te passen (differentiatie).

Vrijheid in gebondenheid
De kinderen mogen binnen bepaalde marges (vrijheid in gebondenheid) zelf de volgorde van verwerking kiezen en hun eigen tempo volgen. Deze manier van werken bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen, terwijl voordelen van het klassikale aanbod ook blijven bestaan.

Uitgestelde aandacht
Om het werken met taken te bevorderen wordt er gewerkt met uitgestelde aandacht. Als het verkeerslicht in het lokaal op rood staat, dan mag een kind niet de hulp van de leerkracht vragen, maar gaat hij zelfstandig door met zijn werk.

Tijdens het werken met taken (de takentijd) hebben de kinderen een blokje op tafel liggen, waarmee ze kunnen aangeven dat ze een vraag hebben aan de leerkracht en of ze beschikbaar zijn om klasgenoten te helpen.

De lessen waarvoor instructie van de leerkracht nodig is, vinden dagelijks plaats. De leerlingen weten welke instructies ze moeten volgen en welke niet.

Portfolio
Sinds het schooljaar 2016-2017 werkt De Waterkant met een portfolio voor de leerlingen. Het traditionele rapport is aangepast en vormt een onderdeel van het portfolio. Het portfolio is een middel om leeropbrengsten en -processen in kaart te brengen en om leerlingen daarop te laten reflecteren.

De belangrijkste reden om te gaan werken met een portfolio is dat wij als Daltonschool willen dat leerlingen eigenaar zijn van het eigen leerproces. Door eigen doelen te stellen en invloed te hebben op de manier waarop gewerkt kan worden aan die doelen, voelen de leerlingen zich meer verantwoordelijk voor het leerproces. Op deze manier leren de leerlingen zichzelf beter aansturen, is er meer verbondenheid met de eigen ontwikkeling en wordt een leven lang leren gestimuleerd.

In het portfolio werkt de leerkracht samen met de leerling om de ontwikkeling zichtbaar te maken. De leerling verzamelt leerervaringen en vertelt het verhaal hierbij. Het portfolio geeft dus niet alleen een beeld van de kennis en vaardigheden die het kind beheerst maar ook informatie over de kwaliteit van het werk en het proces wat tot het resultaat heeft geleid. Er ontstaat hierdoor een meer betekenisvol en gedetailleerder beeld van het leren en de ontwikkeling.

De leerlingen worden door het portfolio op een authentieke manier beoordeeld. Het leerproces wordt hierdoor ook voor anderen meer inzichtelijk. Het nodigt uit tot interactie tussen leerlingen onderling, de leerkracht en de leerling en de ouders en het kind.

Leerlingen uit groep 1/2 ontvangen het portfolio eenmaal per jaar, in juni. Leerlingen uit de groep 3 t/m 8 ontvangen hun portfolio twee keer per jaar, in februari en in juni.

Gesprekkencyclus
In het kader van het portfolio zijn de volgende contactmomenten tussen ouders en school gepland:
  • Startgesprek: aan het begin van het schooljaar vinden er startgesprekken tussen ouders, kinderen en leerkrachten plaats. In een startgesprek spreken kinderen, ouders en leerkrachten verwachtingen naar elkaar uit voor het komende schooljaar en blikken terug op voorgaande jaren.
  • Ouder- en kindgesprekken: in een ouder- en kindgesprek doet het kind verslag van de wijze waarop hij of zij aan zijn portfolio heeft gewerkt. De leerkracht heeft in dit gesprek een begeleidende rol. Ouders worden in dit gesprek geïnformeerd door het kind over hun voortgang. Daarnaast worden de doelen voor de komende periode besproken.
  • Per schooljaar worden twee ouder- en kindgesprekken gepland. De eerste gespreksronde vindt plaats in januari of februari. De tweede ronde gesprekken zal gehouden worden in juni of juli.
  • Tussendoor kunnen de ouders op aanvraag in gesprek met de leerkracht om de voortgang van hun kind te bespreken.