Ouderraad

Ouderraad

De leden van de ouderraad en hun functies
Vacature , voorzitter
Florestan van t Hek, (Livia groep 6/7, Reinder groep 8B), penningmeester
Marieke Smith, (Émilie groep 8A, Joëlle groep 3A)
Wieke van Dijk (Nine groep 3A)
Melissa Schneider (Bo, groep 1/2D)
Ingeborg Galama (Zoe groep 8B)
Babette van Lieshout (Ino, groep 3A)
Matthijs van Roon (Evy groep 5, Luuk groep 6, Tim groep 8B)
Aster Kamp (Emma, groep 1/2 C, Felix groep 3A)
Arjan Udding (Jules groep 3A en Caesar groep 1/2A)
Renate Landsman (leerkracht)
Koos van der Bij (directeur)


Namens de Ouderraad
De ouderraad bestaat dit jaar uit 11 leden; 9 ouders, namens de leerkrachten Sonja Brouwer en Koos van der Bij als directeur.
De OR vergadert ongeveer 1 keer per 6-8 weken op maandagavond om 19.30 op school. De vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk. De data staan onderaan de pagina.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad coördineert de organisatie (in samenwerking met leerkrachten) van verschillende bijzondere activiteiten en financiert deze ook. U kunt dan denken aan de Daltondagen, de kinderboekenweek, de Sint- en Kerstvieringen, de thema-avond voor ouders en het 2-jaarlijkse ouderfeest, het Artisbezoek + veilig vervoer, de avond 4 daagse, de afscheidsavond van groep 8 en het schoolreisje + veilig vervoer.
De leden van de ouderraad kunnen al deze activiteiten natuurlijk niet alleen organiseren, en daarom vragen we regelmatig uw hulp. U kunt zich nu al aanmelden voor een activiteit die u bijzonder aanspreekt! Spreek een van de ouders van de OR aan, of stuur een mail naar het mailadres van de OR.

Al deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De OR beheert dit geld. Jaarlijks wordt een begroting gemaakt die wordt goedgekeurd door de MR. Er vindt ook jaarlijks een kascontrole plaats door een ouder en de directeur. Zowel in de begroting als de kascontrole kunt u inzage krijgen.
De OR int ook de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage is formeel vrijwillig, maar praktisch gezien is er zonder deze bijdrage geen budget voor de genoemde activiteiten. Het is dus zeer van belang dat iedereen de bijdrage betaalt. Ook dit jaar is de bijdrage €70 per leerling. De kinderen uit groep 8 betalen €40, omdat zij niet op schoolreisje gaan. Kinderen die na 1 januari op school komen betalen €45. De ouders ontvangen in september een mail en een brief met het verzoek tot betalen en het rekeningnummer.

Rekeningnummer Ouderraad: NL73 INGB 0001 5378 05
T.n.v.: Ouderraad Basisschool De Waterkant
O.v.v. naam kind en groep

Heeft u nog vragen of suggesties, of wilt u lid worden van de ouderraad of een activiteit mee helpen organiseren, mail ons dan op ouderraad@dewaterkant.net

Vriendelijke groeten

De Ouderraad.


Vergaderdata 2016-2017; 26 september, 14 november, 16 januari, 6 maart, 8 mei, 12 juni

U kunt hier de begroting van de Ouderraad downloaden.

Begroting ouderraad